Mayor's Welcome

Mayor's Welcome

On behalf of the Westville Council thank you for visiting our Town and community online.

Westville residents are proud of their history and the future they are building together. From reclaimed parkland, to newly developed residential areas and civic buildings, Westville is moving forward, and we have much to be proud of. Take time to explore this web site, visit our many businesses, learn about our coal mining past, and discover our libraries and schools. These are just a few of many opportunities that Westville has to offer.

Most of all we welcome your suggestions. Please visit or call. Like the commmunity itself, this website is yours!

Roger MacKay, Mayor.

 

Listen to Mayor's Welcome

Ás leth Comhairle Bhaile An Iar, tapadh leibh airson céilidh a dheanadh air a' Bhaile is a' Choimhearsnachd againn air a' làraich seo.

Tha tuinichean Baile An Iar moiteil ás an eachdraidh is an àm ri teachd aca a tha iad a' togail còmhla.  Bho fhearann a chaidh a thoirt air ais a bhith 'na phàirc, gu àiteachan-còmhnaidh agus togalaichean-poblach chaidh a thogail o chionn ghoirid, tha Baile An Iar a' dol adhart.  Tha móran ann ás a bheil sinn moiteil.  Gabhaibh beagan ùine gus a' làrach seo rùrachadh.  Dèanaibh céilidh air ar gnìomhachais.  Ionnsaichibh mu dhéidhinn àm meinneadh a' ghuail a dh'aom agus faighibh lorg air ar leabharlainn is sgoiltean.  Seo agaibh dìreach feadhainn dhe na cothroman a tha aig Baile An Iar ri thairgsinn.

Barrachd air sin, bidh sinn toilichte na molaidhean agaibh 'fhaighinn.
An dèan sibh céilidh no an éibh sibh oirnn.  Coltach ris a' choimhearsnachd fhéin, 's ann leibh a tha a' làrach-lìn seo!

Ruairidh MacAoidh, Am Prìomh Bhùirdeiseach

Sunday, February 25, 2018
Text Size
Back to Top